Voorjaarsbehandeling

Het is offi­ci­eel len­te en daar hoort natuur­lijk een voor­jaars­be­han­de­ling bij.

Wat is eigenlijk het nut van een voorjaarsbehandeling?

Door aller­lei fac­to­ren is de huid de afge­lo­pen maan­den aan­ge­tast, denk hier­bij aan mili­eu, uit­laat­gas­sen en UV-stra­ling. Ook van bin­nen­uit, denk hier­bij aan het zwe­ten.

Tij­dens de voor­jaars­be­han­de­ling breng ik jouw huid­con­di­tie op peil of het onder­hou­den van de ver­be­ter­de con­di­tie met als resul­taat een zij­de­zach­te maar voor­al een com­for­ta­be­le, aan­voe­len­de huid.

Wat houdt de behandeling precies in?

Aller­eerst star­ten wij met een inta­ke om jouw huid te ana­ly­se­ren en geef ik jou de nodi­ge tips en trucs om jouw huid in goe­de con­di­tie te brengen/te onder­hou­den, hier­na zal een rei­ni­ging plaats­vin­den door mid­del van een heer­lij­ke mas­sa­ge.

Om alle dode huid­cel­len te ver­wij­de­ren vindt er een scrubmassage/peeling plaats. Om de huid een flin­ke boost te geven word het ampul met de werk­za­me stof­fen aan­ge­bracht. Dit is te ver­ge­lij­ken met een hal­ve pot cré­me. Ver­vol­gens wordt het op jouw huid afge­stem­de mas­ker aan­ge­bracht en slui­ten wij de behan­de­ling af met een dag- of nacht­cré­me afge­stemd op jouw huid­ty­pe.

Tij­dens de behan­de­ling wordt de acti­vi­teit van jouw huid gesti­mu­leerd. Hier­mee bren­gen wij jouw huid­con­di­tie in goe­de staat, de huid wordt opge­frist en beschermd tegen vocht­ver­lies met als resul­taat een zij­de­zach­te maar voor­al ook een com­for­ta­be­le, aan­voe­len­de huid.

Prijs: € 44,95

Klik hier voor het maken van een afspraak.