Permanente make-up

Permanente make-up by Skincare & Hair

Wilt u weten of per­ma­nen­te make-up iets voor u is? In deze blog leg ik u alles uit wat u moet weten over per­ma­nen­te make-up, ook wel PMU genoemd. Voor behaal­de resul­ta­ten ver­wijs ik u graag door naar mijn port­fo­lio.

Waarom permanente make-up?

Per­ma­nen­te make-up biedt uit­komst in het druk­ke bestaan van véél vrou­wen (en man­nen!). Door mid­del van deze behan­de­ling wordt de natuur­lij­ke schoon­heid bena­drukt door het aan­zet­ten van ogen en wenk­brau­wen op een natuur­lij­ke wij­ze. Op elk moment van de dag ziet u er dus stra­lend uit!

Wenkbrauwen

In over­leg met u wor­den eerst de wenk­brau­wen met pot­lood gete­kend om de kleur en de vorm te bepa­len. Alles wordt op een hele natuur­lij­ke manier op de con­tou­ren van uw gezicht afge­stemd. Daar­na wor­den de haar­tjes gepig­men­teerd vol­gens de “hair­stro­ke” metho­de, waar­door u een natuur­lij­ke uit­stra­ling behoudt.

permanenten make-up wenkbrauwen

Eye-liner

Door het aan­bren­gen van een eye-liner wor­den uw ogen spre­ken­der. Hier­door lij­ken de ogen gro­ter en lij­ken en uw wim­pers vol­ler. Bij­ko­mend voor­deel is dat u nooit meer last heeft van uit­ge­lo­pen make-up.

Wat wordt er precies gedaan?

Tij­dens de behan­de­ling wor­den kleur­pig­men­ten in de boven­ste huid­laag aan­ge­bracht, waar­door u dus altijd ‘opge­maakt’ bent. Een nieu­we behan­de­ling bestaat uit twee of drie behan­de­lin­gen om het bes­te resul­taat te berei­ken. Tus­sen elke behan­de­ling zit een peri­o­de van zes weken.

Aanbreng techniek van permanente make-up

Bij mij kunt u voor de wenk­brau­wen terecht voor de ‘’Hair­stro­ke tech­niek’’. Hier­bij
wordt de per­ma­nen­te make-up inge­bracht met een flin­ter dun­ne naald. permanente make-up zetten Dit naald­je maakt dun­ne gaat­jes in de huid die ver­vol­gens gevuld wor­den met pig­ment. Bij de hair­stro­ke tech­niek lijkt het als­of er wenk­brauw­haar­tjes tus­sen de bestaan­de haar­tjes wor­den aan­ge­bracht. Waar­door de aan­ge­brach­te haar­tjes niet van echt zijn te onder­schei­den.

Is het pijnlijk?

Natuur­lijk is dit afhan­ke­lijk van uw pijn­grens, maar in prin­ci­pe doet per­ma­nen­te make-up geen pijn. Licht gekras, dat is wat klan­ten erva­ren. Het zet­ten van per­ma­nen­te make-up is vei­lig! Is geschikt voor ieder­een. Ook voor per­so­nen met een gevoe­li­ge huid of die te maken heb­ben met aller­gi­sche reac­ties.

Hoevaak moet een klant terugkomen voor een pérfect resultaat?

Ik biedt klan­ten de moge­lijk­heid aan om bin­nen een bepaal­de peri­o­de 2 tot 3 keer terug te komen om het resul­taat te opti­ma­li­se­ren. Na een behan­de­ling moet de huid de tijd krij­gen om te her­stel­len. Na 6 weken is de huid vol­doen­de her­stelt en kan de 2e behan­de­ling plaats vin­den. Tij­dens de 2e behan­de­ling kan de PMU inten­sie­ver aan­ge­zet wor­den of plek­jes waar de kleur niet goed heeft gepakt bij­ge­werkt wor­den.

Hoelang blijft het resultaat mooi?

Een goed aan­ge­brach­te PMU blijft 1 tot 5 jaar pér­fect zit­ten. Ik kan u ove­ri­gens nooit garan­de­ren dat het zo lang blijft zit­ten, omdat het véél afhangt van iemands levens­stijl. Bij men­sen die véél bui­ten wer­ken, of men­sen véél zwem­men of zon­nen kan de kleur min­der lang vast hou­den. Een huid is een levend orgaan en ik kan dus nooit voor­spel­len hoe de huid zal rea­ge­ren. De mees­te klan­ten doen ieder jaar een ‘’touch up’’ behan­de­ling, dan beta­len zij een klein bedrag om de PMU bij te wer­ken.

Waarom kiezen voor permanente make-up?

Per­ma­nen­te make-up kan voor ver­schil­len­de situ­a­ties dé per­fec­te oplos­sing zijn. Denk hier­bij bij­voor­beeld na het onder­gaan van che­mo­the­ra­pie wan­neer het eigen haar niet terug keert. Met deze behan­de­ling kun­nen dan bij­voor­beeld de wenk­brau­wen vrij natuur­lijk wor­den her­steld. Ook wan­neer iemand wei­nig wenk­brauw of kleur aan wenk­brau­wen heeft, kan dit een mooie uit­komst zijn. Ook gemak kan natuur­lijk een goe­de reden zijn.

Per­ma­nen­te make-up is onder ande­re bedoeld voor men­sen die:

 • geen wenk­brau­wen meer heb­ben (door epi­la­tie)
 • moei­te of geen tijd heb­ben om zich op te maken
 • geen haren meer heb­ben (bij­voor­beeld door ziek­te)
 • con­tact­len­zen of een bril dra­gen
 • véél aan sport doen
Prijzen

Prij­zen zijn inclu­sief inta­ke­ge­sprek, advies, voor­te­ke­nen, epi­le­ren in het geval van wenk­brau­wen, de behan­de­ling en één nabe­han­de­ling bin­nen zes weken.

 • Wenk­brau­wen € 249,-
 • Boven Eye­li­ner € 149,-
 • Onder Eye­li­ner € 129,-
 • Eye­li­ner Boven en Onder € 219,-

De prij­zen voor het bij­wer­ken en onder­hou­den (na 1 à 1,5 jaar) zijn van­af:

 • Wenk­brau­wen € 99,-
 • Eye­li­ner boven of onder € 79,-
 • Eye­li­ner boven en onder € 119,-

Boven­staan­de prij­zen zijn alleen van toe­pas­sing op PMU behan­de­lin­gen gezet bij Skin­ca­re & Hair. In alle ande­re geval­len wordt de prijs en behan­de­ling bepaald na een vrij­blij­vend inta­ke­ge­sprek.

Behandeling

Heeft u vra­gen over per­ma­nen­te make-up of wilt u meer infor­ma­tie om te beoor­de­len of het wat voor u is? Neem gerust en vrij­blij­vend con­tact op met Skin­ca­re & Hair.

permanente make-up