Lash Lifting

 
Zeg maar gedag tegen de wim­per­krul­tang en mas­ca­ra’s. Met behulp van lash lif­ting geniet u zes tot negen weken lang van prach­tig gekrul­de wim­pers.

Wat is eigenlijk Lash Lifting?

Lash Lif­ting is een pro­fes­si­o­ne­le wim­per lif­ting behan­de­ling wel­ke de eigen natuur­lij­ke wim­pers lift van­af de wor­tel. De tech­niek zorgt ervoor dat uw wim­pers omhoog gelift wor­den. Hier­door krijgt u een ver­fris­sen­de en spre­ken­de blik.

Met behulp van sili­co­nen pads wor­den de wim­pers gelift. Door de pads kun­nen alle wim­per haar­tjes wor­den behan­deld. Een wim­per­krul­tang en/of mascara’s wor­den hier­door over­bo­dig. Lash Lif­ting is toe­pas­baar op alle wim­per soor­ten, dus zowel op kor­te als lan­ge wim­pers.

Voor­de­len van Lash Lif­ting:
* Mas­ca­ra en/of wim­per­krul­tang is ver­le­den tijd
* Besten­dig tegen make-up, water, dou­chen, zwe­ten, tra­nen, zwem­men en sla­pen (na 24 uur)
* Voelt licht en natuur­lijk aan
* Ogen lij­ken gro­ter
* Ver­be­tert de wim­pers door het lif­ten van­af de wor­tels
* Eigen wim­pers lij­ken lan­ger
* Geeft een natuur­lij­ke uit­stra­ling
* Geschikt voor kor­te en lan­ge wim­pers
* Resul­taat 6 tot 9 weken zicht­baar
* Prach­tig resul­taat
* Geen wim­per­uit­val

Hoe werkt het eigenlijk?

Voor­af­gaand aan de behan­de­ling mag er geen mas­ca­ra wor­den gedra­gen. Uw wim­pers wor­den voor de behan­de­ling goed gerei­nigd, dit alles voor een per­fec­te hech­ting van de wim­per vloei­stof. Ver­vol­gens wor­den er sili­co­nen pads op uw oog­le­den geplaatst, de dik­te hangt af van de gewens­te lift. De wim­per haren wor­den aan de sili­co­nen pads beves­tigd. Het per­ma­nent vloei­stof wordt nu aan­ge­bracht, dit blijft tien tot vijf­tien minu­ten zit­ten afhan­ke­lijk van de dik­te van de haren. De laat­ste stap is het aan­bren­gen van wim­per fixeer gel. Dit blijft weer tien tot vijf­tien minu­ten zit­ten waar­na de lift is vol­tooid. Het Resul­taat is gedu­ren­de zes tot negen weken zicht­baar

Indien gewenst kun­nen de wim­pers geverfd wor­den in de door u gewens­te kleur. Lash Lif­ting kan om de acht weken wor­den toe­ge­past. De behan­de­ling duurt ongee­ver 50 á 60 minu­ten.

Nazorg eer­ste 24 uur na Lash Lif­ting behan­de­ling:
• wim­pers niet nat maken
• geen mas­ca­ra gebrui­ken
• niet wrij­ven in de wim­pers
• voor­zich­tig zijn met sla­pen, denk om de oog­zo­ne

Na de behan­de­ling oxi­deert de per­ma­nent nog na waar­door na onzorg­vul­di­ge nazorg een min­der mooi resul­taat ont­staat.

Con­tra Indi­ca­ties Lash Lift
Vei­lig­heid staat voor­op. In een aan­tal geval­len is het helaas niet moge­lijk om een Lash Lif­ting behan­de­ling toe te pas­sen:
– Alope­cia
– Che­mo­the­ra­pie
– Con­junc­ti­vi­tis (slijm­vlies­ont­ste­king)
– Over­ge­voe­lig­heid voor per­oxi­de
– Blep­ha­ri­tis (oog­lid­ran­don­ste­king)
– Oog­ze­nuw­ont­ste­king
– Hor­de­olum (stront­je)
– Sic­ca syn­droom (dro­ge ogen)
– Tri­cho­til­lo­ma­nie (dwang­ma­tig haren uit­trek­ken)
– Acan­t­ha­moe­be kera­ti­tis (hoorn­vlies­ont­ste­king)
– Huid­aan­doe­ning rond­om de ogen

Prijs:
Lash Lift € 37,95
Lash Lift incl. wim­pers ver­ven € 40,95

Voor meer infor­ma­tie of het boe­ken van een afspraak kunt u con­tact opne­men via het con­tact­for­mu­lier.
 
Lash lifting