Coronavirus


15 maart ’20 – 19:52 uur

Lie­ve klan­ten,

Even een belang­rij­ke mede­de­ling wat betreft het coro­na­vi­rus. Alles natuur­lijk voor een goe­de gezond­heid voor jou en mij!

Ik wil jul­lie vra­gen om jouw afspraak af te zeg­gen wan­neer je niet fit bent, ver­koud­heids­klach­ten of koorts hebt. Ben jij net terug van vakan­tie uit een risicogebied/ben je in con­tact geweest met een besmet per­soon? Annu­leer dan ook als­je­blieft jouw afspraak. 

Ik houd de voor­zorgs­maat­re­ge­len scherp in de gaten en stel jul­lie hier­van op de hoog­te!

Uiter­aard wor­den regels van het RIVM en GGD nauw­keu­rig op gevolgd.

Ik wil jul­lie alvast bedan­ken voor de mede­wer­king en zijn er vra­gen bericht mij dan gerust.
Tel.: 06 315 948 14

Lie­ve groet,
Thes­sa