2 april ’20 UPDATE CORONAVIRUS

Lie­ve klan­ten,

Waar­schijn­lijk heb­ben velen van jul­lie het mee gekre­gen dat de deu­ren helaas nog geslo­ten moe­ten blij­ven tot 28 april. Dit bete­kent dat alle behan­de­lin­gen die gepland staan in de peri­o­de tot 28 april komen te ver­val­len. 

Het is een hele begrij­pe­lij­ke en goe­de keu­ze om het virus tegen te gaan maar als onder­neem­sters komt het zeker even hard bin­nen. 

Uiter­aard neem ik met ieder­een die een afspraak heeft staan per­soon­lijk con­tact op.

Ook wil ik graag in deze nare peri­o­de voor ieder­een klaar staan. 
Dus heb jij een uit­groei kit nodig, een vraag of pro­duc­ten nodig. Laat het me weten via 06 315 948 14! 
Dan gaan we samen naar een pas­sen­de oplos­sing zoe­ken.

Denk goed om jezelf en een ander! 

War­me groet, 
Thes­sa