UPDATE CORONAVIRUS

23 maart ’20

Lie­ve klan­ten,

Onder­staan­de beslis­sing valt mij nog steeds zwaar, onder­ne­men is niet altijd mak­ke­lijk maar alles voor een goe­de gezond­heid voor jou en voor mij!

Om ver­de­re ver­sprei­ding van het coro­na­vi­rus te voor­ko­men en mijn ver­ant­woor­de­lijk­heid te nemen, heb ik beslo­ten de deu­ren te slui­ten t/m 28 maart ’20.
Wat betreft de schoon­heids­ver­zor­ging, hier­van komen de behan­de­lin­gen te ver­val­len tot 6 april ’20.

Zowel als kap­ster als schoon­heids­spe­ci­a­lis­te heb ik licha­me­lijk con­tact met klan­ten en is het onmo­ge­lijk om 1,5 meter afstand te hou­den. Gezien het feit dat iemand zich gezond kan voe­len maar toch dra­ger van het virus kan zijn, wil ik niet ver­ant­woor­de­lijk zijn voor ver­sprei­ding van het virus op een der­ge­lij­ke manier.

Uiter­aard neem ik met ieder­een die een afspraak heeft staan per­soon­lijk con­tact op.

Heb jij nu pro­duc­ten nodig, stuur mij gerust een bericht via 06 315 948 14. Dan gaan we samen naar een pas­sen­de oplos­sing zoe­ken om ervoor te zor­gen dat de pro­duc­ten bij jou terecht komen.

Denk goed om jezelf en een ander! 

War­me groet, 
Thes­sa